Nieuws

Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV)

zaterdag 17 mei 2014

Het bestuur van VSCO’61 roept haar leden op tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV), die zal plaatsvinden op MAANDAG 19 mei 2014 in het clubgebouw op sportpark De Heughte aan de Zwarteweg te Oosterwolde, aanvang 20.00 uur.

AGENDA ALV 19 mei 20141. Opening


Inleiding door de voorzitter en vaststellen van de agenda

2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 november 2013

De notulen van deze vergadering kunnen vanaf maandag 5 mei t/m zaterdag 17 mei 2014 worden opgevraagd bij het secretariaat per e-mail. Adres:
j.kragt@vsco.nl

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Gedragscode Voetbalvereniging VSCO’61

5. Verenigingsplan 2014-2016

• Bespreking voortgang Verenigingsplan
• Wat is gerealiseerd in 2013 en wat is aangepast/toegevoegd aan activiteiten.

Dit overzicht is vanaf maandag 5 mei 2014 op te vragen bij het secretariaat per e-mail. Adres:
j.kragt@vsco.nl

6. PAUZE

7. Bestuursverkiezing 

a. Wijziging rooster van aftreden.
b. Het bestuur stelt voor in de functie van bestuurslid voetbalzaken senioren Theo van Pijkeren te benoemen.

Namen van eventuele (tegen)kandidaten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt tot uiterlijk zaterdag 17 mei 2014 (tot 18.00 uur) bij secretaris Jan Kragt. De kandidaatstelling dient te zijn ondertekend door tenminste drie leden.

8. Rondvraag

U  wordt verzocht eventuele vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij de secretaris. Uiterste inlevering is 17 mei 2014 om 18.00 uur.

9. Sluiting door de voorzitter

Download hier de agenda.