Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Club van 100 VSCO’61

dinsdag 14 mei 2019

Vrijdagavond 24 mei 2019 vindt de voorjaarsledenvergadering van de Club van 100 VSCO’61 plaats. Alle leden worden daarvoor van harte uitgenodigd. De locatie zal zoals gebruikelijk het clubgebouw op sportpark De Heughte zijn.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen d.d. 23-11-2018
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financiën / jaarverslag penningmeester 2018
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie

Jakob Hardlooper is aftredend. Hij kan herbenoemd worden voor 3 jaar.
Johan Lans is aftredend. Voor hem dient een nieuw lid gekozen te worden.
Wij stellen voor Heim Bakker, die op dit moment reserve is, als lid te benoemen.
Daarnaast dient een van de overige leden als reserve aangewezen te worden.

 1. Vaststellen contributie 2020
 2. Rooster van aftreden zittend bestuur 2019.

Wim Korenberg en Jan Visch zijn aftredend en stellen zich beide herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor beide her te benoemen voor een nieuwe periode.
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden tot woensdag 22 mei 

 1. Projecten
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Eventuele suggesties omtrent de ondersteuning van projecten kunnen bij de bestuursleden schriftelijk via mail aan hvanos@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl kenbaar gemaakt worden. Enig vooronderzoek v.w.b. de kosten van een project en de realisatie hiervan wordt op prijs gesteld.

Na de vergadering zal er voldoende tijd zijn om onder het genot van een hapje en drankje elkaar bij te praten. Het bestuur van de Club van 100 rekent dan ook op uw komst. Aspirant-leden zijn van harte welkom als toehoorder de vergadering bij te wonen.

Met een vriendelijke sportgroet.

Henk van Os (voorzitter) hvanos@vanzon-arbeidsbemiddeling.nl
Gerrit Kroon (secretaris) bellasmeelboks@hotmail.com
Wim Korenberg (penningmeester) w.korenberg@chello.nl
Jan Visch (bestuurslid ledenwerving) janvisch2@gmail.com